15. DLA ROLNIKÓW


Bez rolnictwa nasze góry w niedługim czasie przemienią się w lasy. Będziemy wspierać rolników i ułatwiać im rozwój gospodarstw oraz tworzyć warunki do sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwach.

PUNKT DORADZTWA ROLNEGO
Utworzymy punkt doradztwa, gdzie będzie można uzyskać fachowe poradyna temat wypełniania i składania wniosków o fundusze unijne związane z rolnictwem oraz prowadzenia dokumentacji gospodarstwa rolnego.  Dzięki temu umożliwimy rolnikom wchodzenie w bardziej dochodowe programy unijne oraz przekształcanie gospodarstw na gospodarstwa ekologiczne.
W tym punkcie będzie można również dokonywać rejestracji bydła i innych zwierząt.

PUNKT OPIEKI WETERYNARYJNEJ
Utworzymy punkt opieki weterynaryjnej, który zapewni podstawową opiekę weterynaryjną dla zwierząt gospodarskich oraz domowych, w tym podstawowe szczepienia.

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY I SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA
Od 2018 r. znacznemu złagodzeniu uległo prawo dot. produkcji i wprowadzania do obrotu produktów wytwarzanych bezpośrednio w gospodarstwach rolnych. Powołamy stowarzyszenie rolników, które będzie funkcjonowało jak grupa producencka, a jej celem będzie rozwijanie rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej, które ułatwiają rolnikom zbywanie produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym na targowiskach oraz sprzedaż przez Internet.

AGROTURYSTYKA I PROMOCJA ROLNICTWA
Z doświadczenia gospodarstw agroturystycznych z naszej Gminy wiemy, że najbardziej dochodowe jest łączenie rolnictwa z ofertą dla turystów. Zorganizujemy szkolenia z prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego w zakresie: przepisów prawnych, warunków sanitarnych i żywienia, przyjmowania gości, promocji i reklamy a także optymalizacji oferty w stosunku do zmieniających się warunków na rynku. Będziemy promować rolnictwo i ofertę agroturystyczną z naszej Gminy.

PRZEWÓZ TURYSTÓW
Tworząc infrastrukturę tzw. Dolin Kuligowych, w tym głównie miejsca postojowe dla furmanek, umożliwimy hodowcom koni  i woźnicom zorganizowany przewóz turystów zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Rolnicy będą mogli traktować obsługę turystów jako dodatkowe źródło dochodu.

PROMOCJA ROLNICTWA
Stworzymy specjalne strony internetowe i foldery promujące gospodarstwa rolne produkujące sery i inne produkty jako narzędzie  wspomagania handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej.

DROGI ROLNICZE
W celu poprawy bezpieczeństwa rolników, którzy poruszają się po drogach leśnych i polnych, w porozumieniu z właścicielami gruntów, wyremontujemy istniejące i wybudujemy nowe drogi do gruntów rolnych.